innovative solutions for development

Archív článkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 27. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky...
Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 15. januára do 15. marca 2014. Ďalšie informácie: https://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1050
Ministerstvo kultúry SR: Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2014 V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. program termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Novinkou tohto ročníka je osobitná...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí...

Program obnovy dediny 2014

28.09.2013 13:33
Vyhlásený bol nový ročník Programu obnovy dediny. Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31. 10. 2013 18,00 (rozhoduje dátum doručenia na SAŽP nie dátum odoslania, ako to bolo po minulé roky). Ďalšie informácie:...
INFORMÁCIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST V RÁMCI PROJEKTU XXI/A „PODPORA VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST -...
Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. Uzávierka na malé granty...
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24.5.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Energetika, opatrenie 2.1  Zvyšovanie energetickej...
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje  seminár „Podpora inovácií v cestovnom ruchu pomocou novej klastrovej koncepcie“, ktorý sa uskutoční 26. júna 2013 v Poprade. Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line najneskôr do...
Záznamy: 31 - 40 zo 57
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>