innovative solutions for development

Archív článkov

V období november 2013 – jul 2014 prebieha aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Lamač. Realizátorom aktualizácie je spoločnosť  Danube EuroConsulting. Ďalšie...
Centrálny koordinačný orgán predložil dňa 22. 1. 2014 návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 na medzirezortné pripomienkové konanie v termíne od 22. 1. 2014 do 4. 2. 2014. Predmetný dokument je dostupný na...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 27. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky...
Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 15. januára do 15. marca 2014. Ďalšie informácie: https://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1050
Ministerstvo kultúry SR: Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2014 V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. program termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Novinkou tohto ročníka je osobitná...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí...

Program obnovy dediny 2014

28.09.2013 13:33
Vyhlásený bol nový ročník Programu obnovy dediny. Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31. 10. 2013 18,00 (rozhoduje dátum doručenia na SAŽP nie dátum odoslania, ako to bolo po minulé roky). Ďalšie informácie:...
INFORMÁCIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST V RÁMCI PROJEKTU XXI/A „PODPORA VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST -...
Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. Uzávierka na malé granty...
Záznamy: 31 - 40 zo 59
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>