innovative solutions for development

Ministerstvo kultúry SR: Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2014

08.11.2013 21:42

Ministerstvo kultúry SR: Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2014

V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

program

termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obnovme si svoj dom / Národný cintorín

v Martine

2. december 2013

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

29. november 2013

Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice

16. december 2013

Umenie

9. december 2013

Pro Slovakia

31. január 2014

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

6. december 2013

Nehmotné kultúrne dedičstvo

a kultúrno-osvetová činnosť

6. december 2013

Kultúrne poukazy

30. jún 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie nájdete na:  https://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2014-2b0.html