innovative solutions for development

Referencie

 

Projekty

 

2001-2002 – Príprava stratégie trvalo udržateľného rozvoja Žitného ostrova

2003-2005 – Mapovanie rozvojového potenciálu a priestorovej štruktúry Slovenska

2004-2005 – Koordinácia prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov

2005-2008 – Partner pri implementovaní 10 projektov podporujúcich konkurencieschopnosť regiónov Slovenska

2007-2008 – Koordinácia prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Karlova Ves

2008-2009 – Koordinácia prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Cetinje (Cetinje, Montenegro)

2008-2009 – Koordinácia prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Herceg Novi (Herceg Novi, Montenegro)

2003-2011 – Partner inštitútu Institute for Regional Studies Research Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences (www.rkk.hu)  pri riešení 3 projektov s cieľom rozvíjať priestorovú konkurencieschopnosť

2007-2012 – Manažment prípravy 4 miestnych akčných skupín (LEADER stratégie)

2006-2013 – Partnerstvo s inštitútom Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (www.rec.sk) pri riešení 6 projektov podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj

2001-2013 – Partner pri vypracovaní a implementovaní 15 projektov podporujúcich konkurencieschopnosť pohraničných regiónov Slovenska

2001-2013 – Účasť na výskumných projektoch Fórum inštitútu (www.foruminst.sk) mapujúcich spoločenské a ekonomické podmienky rozvoja Slovenska, s osobitným zreteľom na multietnické regióny

2013-2014 – Analýza hospodárstva a konkurencieschopnosti mesta Gyömrő (Maďarsko)

2013-2015 – Príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Lamač

2013-2015 – Príprava Komunitného plánu MČ Bratislava - Lamač

 

 

Vybrané publikácie Gábora Lelkesa

 

LELKES, G. (2010): Hospodárstvo Bratislavy a jej regiónu. In: Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Stredisko regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied, Západomaďarský vedecký inštitút, Fórum inštitút pre výskum menšín,  Győr – Šamorín, 2010, p. 164-181, ISBN 978-80-89249-43-5

HORÁTH, GY., LELKES, G. (2010): Területi koházió a Kárpát-medencében: trendek és teendők. In: Bitskey Botond (szerk.): A határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, 2010, p. 233-262. ISBN 978-963-06-8928-1

LELKES, G. (2009): Economical and social development strategy of Municipality Cetinje, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Cetinje, Slovakia – Montenegro, 134 p.

LELKES, G. (2009):  Economical and social development strategy of Municipality Herceg Novi, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Herceg Novi,, Slovakia – Montenegro, 149 p.

GROSZ, A., LELKES, G. (2009): A magyar-szlovák határtárség gazdasági folyamatai. In: Hardi Tamás–Tóth Károly (szerk.): Határaink mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009, p. 173-191

LELKES, G. (2008): Régiók és gazdaság. Regióny a hospodárstvo, Regions and economy. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, 258 s., ISBN 978-80-89249-21-3

LELKES, G. (2008): Területi különbségek a dél-szlovákiai vállalkozói térben (Regionálne rozdiely v podnikateľskom priestore južného Slovenska). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/3, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, s. 3-18. ISSN 1335-4361

LELKES G. (2006): Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában az uniós tagság tükrében (Regionálne rozdiely na južnom Slovensku po vstupe do EU). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/4, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, s. 107-144. ISSN 1335-4361

LELKES, G. (2005): Možnosti regionálneho rozvoja v Mikroregióne Klátovské rameno. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. Medzinárodného geografického kolokvia. Ústav geografie, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, s. 79-82. ISBN 80-7097-623-3

LELKES, G. (2005): Demografický a ekonomický potenciál obce Nesvady. In: AFRNUC, GEOGRAPHICA Supplementum No. 3, UK, Bratislava, s. 336-342. ISBN 80-223-2144-3

LELKES, G. (2004): Vybrané špecifiká agrocenzusu (r.2001) v Dolnonitranskom regióne, In: Geografické informácie 8, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Nitra, s. 284-294. ISBN 80-210-3208-1

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia fejlődési irányai – Térségi adottságok (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Potenciál regiónov). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 465-479. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia a nemzeti fejlesztési dokumentumokban (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Južné Slovensko v národných rozvojových dokumentoch). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 465-479. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia a kerületek középtávú regionális fejlesztési dokumentumaiban (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Južné Slovensko v regionálnych rozvojových dokumentoch krajov). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 489-498. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Szlovákia makrorégiói (Makroregióny Slovenska). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 83-198. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G., (2004): Humán erőforrások (Humánny potenciál). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 255-268. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Vybrané demografické ukazovatele národnostných menšín Slovenska. In: Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská Streda, s. 15-59. ISBN 80-8062-248-5

SPIŠIAK, P., LELKES, G. (2003): Vybrané problémy agroštruktúr vo vysokoprodukčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska – Dolnonitriansky región. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Masarykova univerzita, Brno, s. 122-128. ISBN 80-210-3208-1

LELKES, G. (2003): Elmaradottság és versenyképességi elemek – SWOT-analízis a dél-szlovákiai térben (Prvky zaostalosti a rozvoja – SWOT-analýza v priestore južného Slovenska). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská Streda, s. 3-18. ISSN 1335-4361