innovative solutions for development

Archív článkov

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 13. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu. Indikatívna ...
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 30. apríla 2016....
Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí je OTVORENÁ  od 22. marca do 22. júna 2016 Hlavným cieľom siete pre implementáciu je zlepšiť schopnosť európskych miest realizovať integrované stratégie pre udržateľný mestský rozvoj. Výzva je určená pre: o   ...

Program obnovy dediny 2016

24.09.2015 13:19
Dotácie z Programu obnovy dediny 2016 Cieľom Programu obnovy dediny 2016  je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt...
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323  (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len PRV), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014...
Nadácia Orange vyhlásila 11. ročník grantového programu Šanca pre váš región. V roku 2015 bude v  programe Šanca pre váš región prerozdelených 80 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Okrem toho Nadácia Orange...
Mesto Galanta vyhlasuje súťaž o najoriginálnejší návrh na mestský suvenír, ktorý bude slúžiť pre potreby upomienkových a darčekových predmetov pre významné osobnosti, ktoré navštívia mesto. Ďalšie...
Európska komisia schválila Programov rozvoja vidieka SR, ktorý je zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Ministerstvo...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vytvára  priaznivejšie podmienky pre podnikanie  v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Ďalšie...
Záznamy: 11 - 20 zo 57
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>