innovative solutions for development

Výzva - URBACT III IMPLEMENTAČNÉ SIETE

20.04.2016 23:15

Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí je OTVORENÁ  od 22. marca do 22. júna 2016


Hlavným cieľom siete pre implementáciu je zlepšiť schopnosť európskych miest realizovať integrované stratégie pre udržateľný mestský rozvoj. Výzva je určená pre:

o    mestá z 28 členských štátov Európskej únie a dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska

o    ktoré už majú integrovanú mestskú stratégiu/akčný plán riešiaci konkrétnu politickú výzvu

o    a zabezpečené financovanie na implementáciu tejto stratégie/akčného plánu

Spojenie s implementačnou sieťou programu URBACT vám umožní pracovať s ďalšími mestami a posilňovať politiky, ktoré sú prioritou pre vaše mesto, či už v súvislosti s hospodárskym rozvojom, obnovou miest, bývaním, mobilitou, sociálnou inklúziou, energetickou efektívnosťou, nízkym obsahom uhlíka v mestskom prostredí, atď.

Budete môcť preskúmať celý rad problémov súvisiacich s implementáciou vašej integrovanej mestskej stratégie alebo akčného plánu, medzi ktoré patrí:

o    Ako môže vaše mesto podporovať integrovaný prístup pri implementácii akčného plánu?

o    Ako môže vaše mesto zapojiť ďalšie miestne zainteresované strany vo fáze implementácie?

o    Ako môžete zmerať vplyv dosiahnutý prostredníctvom politického zásahu?

o    Aké kroky musíte vykonať v projektovom procese (príprava projektov, organizácia výziev na predkladanie projektov, podpora napĺňania projektov)?

o    Ako môžete prejsť od stratégie k operatívnemu akčnému plánu?

o    Čo môžu priniesť projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty) do realizácie vašej stratégie?

o    Ako môžete nastaviť inteligentné verejné obstarávanie?

o    Ako môžete zlepšiť financovanie prostredníctvom finančných inovácií?

 

Uzávierka pre podanie návrhov je 22. júna 2016 o 15:00

 

Viac informácií nájdete tu :

https://www.isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy/2122-urbact-iii-implementacne-siete.html