innovative solutions for development

Výzva - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

27.04.2016 23:48

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 13. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu. Indikatívna  výška  finančných  prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených  na  výzvu  je 15 800 000 EUR.

Viac informácií nájdete na linke:

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/04/Vyzva-na-predkladanie-ZoNFP.pdf