innovative solutions for development

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

02.07.2015 00:16

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323  (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len PRV), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“)  výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“),

 

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku- časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

 

podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.06.2015                           Dátum uzavretia výzvy:  29.09.2015

 

Oprávnené projekty sú zamerané na :

 

1.       výstavbu vrátane prípravy staveniska, rekonštrukciu a modernizáciu objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);

 

2.       obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;

 

3.       stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete, príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;

 

4.       nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh;

 

5.       zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;

 

6.       stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;

 

7.       investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;

 

8.        investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;

 

9.       investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

 

Ďalšie informácie:

https://www.apa.sk/index.php?navID=524