innovative solutions for development

Program obnovy dediny 2016

24.09.2015 13:19

Dotácie z Programu obnovy dediny 2016

Cieľom Programu obnovy dediny 2016  je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.

Možnosť podania  žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.

MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:

·         5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta

·         8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

 

Termín uzávierky žiadosti je stanovený na 30. október 2015, pričom rozhodujúci je dátum doručenia vytlačenej žiadosti na adresu (na Slovenskú agentúru životného prostredia) . Ďalšie info nájdete na stránke: https://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2016