innovative solutions for development

Nadácia VÚB - 80 000 eur pre komunity

06.09.2016 23:00

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní.

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite?

Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme. Nadácia VÚB vníma rozvoj životaschopných komunít ako prioritu pre našu krajinu.

 • Vieme, že nič nie je silnejšie, ako myšlienka viacerých ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa.
 • Vieme, že hodnota komunitných projektov spočíva práve v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity.
 • Vieme, že zapálení ľudia dokážu zaktivizovať aj dovtedy neangažovaných ľudí, aby zmenili svoj postoj a priložili ruku k dielu.

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:

 • zlepšenie života na miestnej úrovni,
 • záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa, prehlbovanie vzťahu ku komunite,
 • podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite,
 • dlhodobá udržateľnosť a rozvoj komunitných projektov.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.

Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur.

Celkovo bude prerozdelených 80 000 eur.

Cieľom grantového programu je:

 • riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 • objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 • vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite,
 • vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľnétrvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít.

Oblasti

Očakávame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:

 • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
 • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 • projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 • projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
 • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné centrá,
 • samosprávy.

Proces poskytnutia grantu

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení víťazných projektov Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý obdarovaným v dvoch splátkach. Po podpise zmluvy obomi stranami poskytne nadácia 80% sumy, zvyšných 20% poskytne po predložení záverečnej správy o realizácii projektu a riadneho finančného vyúčtovania grantu. Záverečnú správu a vyúčtovanie je potrebné predložiť do 30.9.2017.

 

Uzávierka prijímania projektov

30. september

 

 

Ďalšie informácie:  https://www.nadaciavub.sk/novinky/80-000-eur-pre-komunity-kde-zije.html

Zdroj: Nadácia VÚB