innovative solutions for development

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017

20.04.2016 23:40

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 30. apríla 2016. Žiadatelia sú povinní v  kalendárnom roku, kedy podávajú žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, počas priebehu reštrukturalizácie a 3 roky po vyplatení podpory predkladať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA formulár Jednotnej žiadosti, kde uvedú plochy určené na reštrukturalizáciu (viď. str. 6 Príručky pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinárky rok 2016/2017). Žiadosti o podporu, ktoré nebudú obsahovať povinné prílohy a žiadosti o podporu podané po termíne nebudú zo strany PPA akceptované.  Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017.

 

Viac informácií nájdete tu :

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-podporu-na-retrukturalizciu-vinohradov-pre-vinrsky-rok-2016-2017/7437