innovative solutions for development

Archív článkov

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. Uzávierka na malé granty...
Možnosť získania nenávratného finančného príspevoku v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfer Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických...

Strom roka 2013

20.05.2013 14:42
Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu.  Aj preto je cieľom ankety Strom roka, ktorej jedenásty ročník vyhlásila na Deň Zeme Nadácia Ekopolis,  upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí...
Operačný program Bratislavský kraj podporí  „Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP“.  Cielenou podporou „zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP“ sa podporí tvorba a zlepšovanie dostupnosti MSP k  informačno – komunikačným...
Úrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC02 na predkladanie žiadostí o projekt. Ďalšie info: https://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-acc02-pre-program-sk02-prisposobenie-sa-zmene-klimy-prevencia-povodni-a-sucha/  
Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Jej zámerom je motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Už deviaty rok otvára pre aktívnych jednotlivcov a skupiny grantový program Šanca pre váš región. V programe chce...
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.1 OPBK. Výzava je vyhlásená pre oprávnenú skupinu aktivít:    - Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja...
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci...

Živá Energia 2013

08.04.2013 15:11
Priority a podporované aktivity Fondu v roku 2013 Prioritou Fondu v roku 2013 je podpora projektov, v ktorých budú vhodne prepojené investičné a osvetové aktivity. Príklady investičných aktivít zahŕňajú výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu...
Slovenské obce majú aj tento rok možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom národnej súťaže Dedina roka. Slovenská agentúra životného prostredia v stredu 26. marca zverejnila podmienky a pravidlá súťaže, čím oficiálne vyhlásila 7. ročník Dediny roka 2013. Ďalšie...
Záznamy: 41 - 50 zo 57
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>