innovative solutions for development

VÝZVA: Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

14.05.2013 12:10

Operačný program Bratislavský kraj podporí  „Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP“.  Cielenou podporou „zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP“ sa podporí tvorba a zlepšovanie dostupnosti MSP k  informačno – komunikačným technológiám, zlepšovanie služieb a aplikácií a ich využívanie.  Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu sú mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce vo výrobnej oblasti a nevýrobnej oblasti (oblasť služieb) oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci výzvy.

Ďalšie info:  https://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=49&page=1