innovative solutions for development

VÝZVA NA PODPORU ZAVÁDZANIA INOVATÍVNYCH A VYSPELÝCH TECHNOLÓGIÍ V PRIEMYSLE A V SLUŽBÁCH

20.05.2013 19:44

Možnosť získania nenávratného finančného príspevoku v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfer

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ďalšie info (kód výzvy: KaHR – 111DM-1301):

https://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-111dm-1301/140105s