innovative solutions for development

Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP

11.04.2013 14:01

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU‑SK.

Predmet 5. výzvy na predkladanie žiadostí o FP: V rámci 5. výzvy bude otvorených 5 oblastí podpory. Presný okruh podporených aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.husk-cbc.eu.

Finančná čiastka 5. výzvy na predkladanie žiadostí o FP: Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarska. V tejto výzve bude dostupných 11 816 023,06 EUR zo zdrojov ERDF.

Oprávnení žiadatelia: Žiadosti o FP v rámci Programu môžu predkladať najmä subjekty z verejného sektora ako napríklad samospávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. Žiadosti o FP musia byť pripravené spoločne oboma stranami tj. slovenskými a maďarskými partnermi.

Termín elektronického predloženia žiadosti: 9. mája 2013 (do 14:00 hod.) prostredníctvom informačného systému IMIS 2007-2013.

Ďalšie info:

https://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva/opt_je_tu_moznost_na_rozvoj_slovenskomaarskeho_prihranicia__5_vzva_na_predkladanie_ziadosti_o_fp_elektronicky/61