innovative solutions for development

Živá Energia 2013

08.04.2013 15:11

Priority a podporované aktivity Fondu v roku 2013

Prioritou Fondu v roku 2013 je podpora projektov, v ktorých budú vhodne prepojené investičné a osvetové aktivity.
Príklady investičných aktivít zahŕňajú výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu a zvýšenie efektívnosti, rekonštrukciu zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje a zavádzanie opatrení pre úspory energie.

Môže ísť napríklad o inštaláciu solárnych kolektorov za účelom ohrevu vody, inštaláciu tepelných čerpadiel, modelové využitie fotovoltaických článkov a ďalších technológií založených na obnoviteľných zdrojoch, a opatrenia pre energetické úspory.

Podmienkou je zavádzanie týchto opatrení na objektoch a budovách využívaných na verejnoprospešné, resp. charitatívne účely.
Investičné aktivity je vhodné spojiť so vzdelávaním a osvetou zameranou na relevantné cieľové skupiny, napr. školskú mládež, širšiu miestnu komunitu a pod.

Fond má záujem podporiť osvetové aktivity zamerané na témy obnoviteľných zdrojov a úspory energií aj v prípade, že nie sú spojené s investíciou. V tomto prípade sa bude posudzovať kvalita a relevantnosť informácií, úroveň ich spracovania a dosah na cieľové skupiny.

Finančné a časové rámce

  • V roku 2013 podporí Fond projekty celkovou sumou 90 000 €.
  • Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí do maximálnej výšky 7 000 EUR.
  • Záujmom fondu je podporiť 15 - 20 projektov.
  • Oprávneným obdobím pre použitie získaných prostriedkov a pre realizáciu podporených projektov je september 2013 – jún 2014.
  • Spolufinancovanie príspevku z Fondu nie je povinné, je však možné a vklad do projektu aj z iných zdrojov je výhodou pri posudzovaní žiadosti.

Oprávnení žiadatelia

Mestá, obce, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia zdravotníckej starostlivosti, školy, budovy pre voľno-časové činnosti, komunitné centrá. Podmienkou je preukázateľný charitatívny, resp. verejnoprospešný charakter využívania budovy/zariadenia.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú právnické osoby zriadené podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby.

Ďalšie info:

https://www.zse.sk/sk/O-spolocnosti/Podporene-projekty/Informacia-pre-ziadatelov