innovative solutions for development

Výzva - zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

22.04.2013 18:47

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.1 OPBK. Výzava je vyhlásená pre oprávnenú skupinu aktivít:

   - Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Ďalšie informácie:

https://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=48&page=1