innovative solutions for development

Výzva - Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

28.01.2014 10:16

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dňa 27. decembra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 4. Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovnia.

Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Platnosť výzvy: od 27. 12. 2013 do 28. 3. 2014
Kód výzvy: OPŽP-PO4-13-3

Ďalšie informácie:

https://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-13-3-z-27-12-2013-4-4/