innovative solutions for development

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

18.06.2013 23:14

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24.5.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Energetika, opatrenie 2.1  Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, číslo: KaHR–21SP–1301

 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: 2. Energetika

Opatrenie: 2.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Platnosť výzvy: od 24. 5. 2013 do 22. 8. 2013

Kód výzvy: KaHR–21SP–1301

 

Bližšie informácie môžete získať na adrese:

https://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21sp-1301/140581s