innovative solutions for development

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

20.12.2016 00:55

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 09.12.2016 výzvu na predkladanie projektov pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT. Program kladie osobitný dôraz na zriadenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými organizáciami v prihraničnej oblasti. Cezhraničná spolupráca by mala byť viditeľná v každej činnosti, ktorú program podporuje. V programovom období 2014-2020 je program otvorený pre verejných, ako aj súkromných aktérov – pre subjekty akejkoľvek právnej formy. Iba politické strany nie sú oprávnené.

Minimálna výška príspevku na projekt je 100.000,- EUR celkových oprávnených nákladov. Maximálna dĺžka trvania projektu je 48 mesiacov. V riadne odôvodnených prípadoch môže Monitorovací výbor schváliť trvanie projektu dlhšie ako 48 mesiacov.

Financovanie projektov je založené na kombinácii financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a z národných zdrojov. Je dôležité vedieť, že program sa zameriava na regióny programovej oblasti (na Slovensku sú to Bratislavský kraj a Trnavský kraj). Zámerom programu je posilniť väzby medzi regiónmi v programovej oblasti. Preto by mali projekty odzrkadľovať požiadavky a potreby, ktoré je možné riešiť na regionálnej úrovni a musia mať pozitívny dopad na najmenej jeden región na Slovensku a jeden región v Rakúsku v súlade s programovými cieľmi.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1: 28.2.2017

Podrobnejšie informácie ako aj dokumenty na stiahnutie nájdete: https://www.sk-at.eu/novinky