innovative solutions for development

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

20.03.2013 15:23

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlásilo

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

 

Ďalšie informácie: https://www.economy.gov.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s