innovative solutions for development

PONTIBUS EGTC - informačný seminár o možnostiach cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

01.05.2017 15:42

Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, s ručením obmedzeným, bolo organizátorom informačného seminára  „Možnosti cezhraničnej spolupráce v rámci Programu Interreg V-A  Slovensko-Maďarsko”, ktorý sa konal 26.apríla 2017 o 9.30 v Nitre (v budove  Agroinštitútu, Akademická 4, Nitra, Kongresová sála). Seminár otvoril a prítomných privítal Doc. Ing. Milan Belica, PhD. , predseda EZÚS PONTIBUS. Po úvodných slovách Ing. Dušana Guťana, PhD. (riaditeľ EZÚS PONTIBUS) nasledovali veľmi zaujímavé prednášky odborníkov v nasledovnej štruktúre:

 

9:50 – 10:15      Predstavenie EZÚS PONTIBUS (Mgr. Silvia Sórádová- Úrad NSK)

10:15 – 10:35     Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A  SK-HU ako nástroj kooperácie (Ing. Katarína Lengyelová - MPaRV SR)

10:35 – 11:00     Implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A  SK-HU - čo možno očakávať v najbližšej budúcnosti? (Ing. Katarína Vargová,     Regionálny informačný bod pre Interreg V-A SK-HU)

11:00 – 11:25     Fond mikroprojektov novinka v cezhraničnej spolupráci (Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS Rába-Dunaj-Váh)

11:25 – 11:50      Akčný plán zamestnanosti vo vzťahu k Prioritnej osi 3 Programu Interreg V-A SK-HU (Mgr. Gábor Lelkes, PhD. – Danube EuroConsulting s.r.o.)

11:50 – 12:15       Predstavenie projektových zámerov budovania cyklotrás v Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU (Ing. István Domin, Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ)

Prednáška Gábora Lelkesa je dostupná tu: prezentacia.nitra 26042017.gabor lelkes.pdf (1429064)

Momenty zo seminára: