innovative solutions for development

Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí

19.03.2013 16:29

Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí

 

Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov.

 

Oblasti podpory

 V programe Obce bližšie k vám 2013 môžete žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 • organizácia kultúrnych podujatí, ktoré rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
 • záchrana a obnova historických a umeleckých pamiatok, ktoré chátrali alebo im hrozí škoda;
 • ochrana prírodného bohatstva v obci alebo jej okolí formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

Nepodporíme aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

 • samospráva – obec / mesto;
 • mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy - so súhlasom samosprávy

Každý predložený projekt musí odporučiť starosta alebo primátor príslušnej obce / mesta.

O grant sa nemôžu uchádzať:

 • podnikateľské subjekty;
 • podnikatelia na základe živnosti;
 • nemocnice;
 • iné fyzické osoby.

Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.

 

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 2.000 eurmaximálnej sume 10.000 eur.

 V grantovom programe rozdelíme prostriedky v celkovej výške 100.000 eur, možná je teda podpora 10 až 50 projektov podľa celkového počtu žiadostí a ich kvality.

Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné náklady. Odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadačného fondu SLSP v Nadácii Pontis. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

Grant vyplatíme v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o udelení grantu a 10% sumy po doručení kompletnej záverečnej správy a správnom vyúčtovaní grantu.

 

Časový harmonogram

Podávanie žiadostí

 • Vyhlásenie výzvy                                   18.2. 2013
 • Uzávierka pre podávanie žiadostí               15.4. 2013

Hodnotiaci proces

 • Posúdenie oprávnenosti                         16.4. – 25.4. 2013
 • Individuálne hodnotenie                         26.4. – 6.5. 2013
 • Skupinové hodnotenie                            9.5. 2013

Výsledky

 • Potvrdenie výsledkov donorom                14.5. 2013
 • Oznámenie výsledkov žiadateľom              15.5. 2013
 • Tlačová správa pre verejnosť                   16.5. 2013

Realizácia

 • Podpisovanie zmlúv s prijímateľmi           16.5. – 31.5. 2013
 • Prvé splátky grantov                              26.5. – 10.6. 2013
 • Realizácia schválených projektov               1.6. – 30.9. 2013
 • Monitoring schválených projektov             priebežne v roku 2013
 • Uzávierka pre záverečnú správu                 30.9. 2013
 • Druhé splátky grantov                            10.10. 2013

 

Zasielanie projektov

Najneskôr do 15. apríla 2013:

 • sa registrujte na stránke www.darca.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte Darca: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a Program: SLSP Grant. program Obce bližšie k vám 2013;
 • na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje vaše konto;
 • cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke www.darca.sk ;
 • pred vyplnením formulára treba pozorne prečítať pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky;
 • vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
 • elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné súčasti

Do elektronického formulára projektu na www.darca.sk vložte:

 • v časti 7. Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) a sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu
 • v časti 7. Galéria (Fotogaléria) – 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt, dané miesto, ukážku minulého ročníka a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín uzávierky, nebudú obsahovať povinné súčasti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu.

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:

 • projekt sa zameriava a pomáha širokej časti obyvateľstva, resp. životnému prostrediu;
 • projekt má pre obec dlhodobý prínos;
 • do prípravy alebo finalizácie podoby projektu je zapojená širšia miestna komunita;
 • projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;
 • rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Kontrola realizácie projektov

S úspešnými žiadateľmi uzavrie Nadácia Pontis Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne doručí poštou kópie účtovných dokladov;
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (foto alebo video dokumentácia, kópie mediálnych výstupov a pod.), ktorú budú môcť využiť Nadácia Pontis, resp. Slovenská sporiteľňa na propagačné účely.

Pracovníci Nadácie Pontis budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.