innovative solutions for development

Referenciák

 

2001-2002 – Csallóköz fenntartható fejlődési stratégiájának kidolgozása

2003-2005 – Szlovákia térszerkezeti fejlesztési potenciáljának felmérése

2004-2005 – Puhó (Púchov, Szlovákia) gazdasági és szociális fejlesztési programjának koordinációja

2005-2008 – 10 fenntartható fejlesztést elősegítő projekt implementálásában való részvétel

2006-2011 – Komárom (Komárno, Szlovákia) gazdasági és szociális fejlesztési programjának kidolgozása

2007-2008 – Pozsony-Károlyfalu (Bratislava - Karlova Ves, Szlovákia) gazdasági és szociális fejlesztési programjának koordinációja

2008-2009 – Cetinje (Cetinje, Montenegro) gazdasági és szociális fejlesztési programjának koordinációja

2008-2009 – Herceg Novi (Herceg Novi, Montenegro) gazdasági és szociális fejlesztési programjának koordinációja

2003-2011 – 3 térszerkezeti versenyképességi kutatásban való részvétel a MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (www.rkk.hu) partnereként

2007-2012 – 4 szlovákiai LEADER Helyi Akciócsoport akciótervének kidolgozásánál nyújtott menedzsment

2006-2013 – 6 fenntartható fejlesztést elősegítő projekt implementálásában való részvétel a Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (www.rec.sk) partnereként

2001-2013 – 15 határon átnyúló projektben való partnerség a projektek kidolgozása és implementálása során

2001-2013 –  Fórum Kisebbségkutató Intézet (www.foruminst.sk) számos kutatási projektjében való részvétel amelyek Szlovákia, valamint a nemzeti kisebbségek által lakott lakott terek társadalmi és gazdasági sajátosságait kutatták

2013-2014 – Gyömrő (Magyarország) város gazdasági szerkezetének és versenyképességének elemzése

2015  –  Dunaszerdahely gazdasági és szociális fejlesztési programjának kidolgozása

2013-2015 – Pozsony-Lamacs (Bratislava - Lamač, Szlovákia) gazdasági és szociális fejlesztési programjának kidolgozása

2016-2017 – Moldovai Köztársaság 13 városa számára gazdasági és szociális fejlesztési programok kidolgozása

2014-2019 – több mint 30 határon átnyúló együttműködést segítő INTERREG projekten való együttműködés

2004-2019 – több mint 50 szlovákiai falu és város gazdasági és szociális fejlesztési programjának kidolgozása

2004-2019 – több mint 300 sikeres pályázat kidolgozása önkormányzatok, kistérségek, NGO-k, vállalkozások számára 

 

 

 

Az intézmény igazgatójának, Lelkes Gábornak jelentősebb tudományos publikációi:

LELKES, G. (2019):  Možnosti rozvoja mentorského systému a podpornej siete v pohraničnom regióne - Zmapovanie objektívnych potrieb služieb, skúmanie zamestnateľnosti, súvisiacich služieb a príležitostí na zlepšenie sociálnej situácie a zamestnateľnosti, rovnakých príležitostí ľudí v pohraničnej oblasti. Štúdia bola pripravená v rámci projektu č. SKHU/1601/4.1/056  „HEALTH4ALL“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK – HU / Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme

Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., Ing. Lenka Grandtnerová, PhD. RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Mgr. Gabor Lelkes, PhD. Ing. Miroslav Novotný, PhD. (2014): ŠTÚDIA O OPATRENIACH A MECHANIZMOCH NA PODPORU ZAMESTNANOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A OECD, Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti. Elérhetőség: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NSZ/nsz_dlhsia_verzia_final.pdf

LELKES, G. (2014-2016):  A Baross Gábor Tervet kidolgozó szakmai csapat tagja - mely dokumentum Dél-Szlovákia társadalmi és gazdasági fejlesztési stratégiája. Elérhetőség: https://gazdasag.sk/index.php/baross-gabor-terv/2016-03-01-10-38-47

LELKES, G. (2010): Hospodárstvo Bratislavy a jej regiónu. In: Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Stredisko regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied, Západomaďarský vedecký inštitút, Fórum inštitút pre výskum menšín,  Győr – Šamorín, 2010, p. 164-181, ISBN 978-80-89249-43-5

HORÁTH, GY., LELKES, G. (2010): Területi koházió a Kárpát-medencében: trendek és teendők. In: Bitskey Botond (szerk.): A határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, 2010, p. 233-262. ISBN 978-963-06-8928-1. Elérhetőség: https://mek.oszk.hu/09200/09282/pdf/htm_konyv.pdf

LELKES, G. (2009): Economical and social development strategy of Municipality Cetinje, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Cetinje, Slovakia – Montenegro, 134 p.

LELKES, G. (2009):  Economical and social development strategy of Municipality Herceg Novi, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Herceg Novi,, Slovakia – Montenegro, 149 p.

GROSZ, A., LELKES, G. (2009): A magyar-szlovák határtárség gazdasági folyamatai. In: Hardi Tamás–Tóth Károly (szerk.): Határaink mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009, p. 173-191

LELKES, G. (2008): Regional Development Policy in Slovakia and Its Medium Term Appearance in Southern Slovakia's Border Regions Regarding the Development Assistance Policy of the European Union. Tér és társadalom 22 évf., 2008/3, 151-184 p. Elérhetőség: https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1190/2377

LELKES, G. (2008): Régiók és gazdaság. Regióny a hospodárstvo, Regions and economy. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, 258 s., ISBN 978-80-89249-21-3 Elérhetőség: https://mek.oszk.hu/06600/06694/06694.pdf

LELKES, G. (2008): Területi különbségek a dél-szlovákiai vállalkozói térben (Regionálne rozdiely v podnikateľskom priestore južného Slovenska). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/3, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, s. 3-18. ISSN 1335-4361

LELKES G. (2006): Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában az uniós tagság tükrében (Regionálne rozdiely na južnom Slovensku po vstupe do EU). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/4, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, s. 107-144. ISSN 1335-4361. Elérhetőség: https://forumszemle.eu/2006/06/28/lelkes-gabor-teruleti-egyenlotlensegek-del-szlovakiaban-az-unios-tagsag-tukreben/

LELKES, G. (2005): Možnosti regionálneho rozvoja v Mikroregióne Klátovské rameno. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. Medzinárodného geografického kolokvia. Ústav geografie, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, s. 79-82. ISBN 80-7097-623-3

LELKES, G. (2005): Demografický a ekonomický potenciál obce Nesvady. In: AFRNUC, GEOGRAPHICA Supplementum No. 3, UK, Bratislava, s. 336-342. ISBN 80-223-2144-3

LELKES, G. (2004): Vybrané špecifiká agrocenzusu (r.2001) v Dolnonitranskom regióne, In: Geografické informácie 8, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Nitra, s. 284-294. ISBN 80-210-3208-1

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia fejlődési irányai – Térségi adottságok (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Potenciál regiónov). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 465-479. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia a nemzeti fejlesztési dokumentumokban (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Južné Slovensko v národných rozvojových dokumentoch). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 465-479. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia a kerületek középtávú regionális fejlesztési dokumentumaiban (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Južné Slovensko v regionálnych rozvojových dokumentoch krajov). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 489-498. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Szlovákia makrorégiói (Makroregióny Slovenska). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 83-198. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G., (2004): Humán erőforrások (Humánny potenciál). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 255-268. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Vybrané demografické ukazovatele národnostných menšín Slovenska. In: Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská Streda, s. 15-59. ISBN 80-8062-248-5

SPIŠIAK, P., LELKES, G. (2003): Vybrané problémy agroštruktúr vo vysokoprodukčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska – Dolnonitriansky región. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Masarykova univerzita, Brno, s. 122-128. ISBN 80-210-3208-1

LELKES, G. (2003): Elmaradottság és versenyképességi elemek – SWOT-analízis a dél-szlovákiai térben (Prvky zaostalosti a rozvoja – SWOT-analýza v priestore južného Slovenska). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská Streda, s. 3-18. ISSN 1335-4361