innovative solutions for development

References

Projects

 

2001-2002 – Sustainable development strategy of Rye Island – Žitný ostrov - Csallóköz

2003-2005 – Mapping the development possibilities of the space structure in Slovakia

2004-2005 – Social and Economic Development Programme of Puchov

2007-2011 –  Social and Economic Development Programme of Komarno

2007-2008 –  Social and Economic Development Programme of Bratislava - Karlova Ves

2008-2009 – Social and Economic Development Programme of Cetinje (Cetinje, Montenegro)

2008-2009 – Social and Economic Development Programme of Herceg Novi (Herceg Novi, Montenegro)

2003-2011 – Partner of the Institute for Regional Studies Research Centre for Economic and the Regional Studies Hungarian Academy of Sciences (www.rkk.hu) in 3 space structure research projects

2007-2012 – Coordination of 4 Leader Community Initiatives in Slovakia

2006-2013 – Partner of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (www.rec.sk) in implementing 6 projects

2006-2019 – Partner in implementation of 200 projects supporting the development of the border regions of Slovakia

2006-2019 – Participation in many research projects of the Forum Minority Research Institute (www.foruminst.sk) supporting the development of the society and economy of Slovakia, especially the regions with ethnic minorities

 

 

Selected scientific publications of Lelkes Gabor

LELKES, G. (2019):  Možnosti rozvoja mentorského systému a podpornej siete v pohraničnom regióne - Zmapovanie objektívnych potrieb služieb, skúmanie zamestnateľnosti, súvisiacich služieb a príležitostí na zlepšenie sociálnej situácie a zamestnateľnosti, rovnakých príležitostí ľudí v pohraničnej oblasti. Štúdia bola pripravená v rámci projektu č. SKHU/1601/4.1/056  „HEALTH4ALL“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK – HU / Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme

Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., Ing. Lenka Grandtnerová, PhD. RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Mgr. Gabor Lelkes, PhD. Ing. Miroslav Novotný, PhD. (2014): ŠTÚDIA O OPATRENIACH A MECHANIZMOCH NA PODPORU ZAMESTNANOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A OECD, Štúdia v rámci ITMS č. 27110130034 a ITMS č. 27130230035 Národná stratégia zamestnanosti - National Employment Strategy. Availability: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NSZ/nsz_dlhsia_verzia_final.pdf

LELKES, G. (2014-2016):  Member of the professional team developing the Plan Baross Gábor Tervet - whhich document is the development strategy of Souther-Slovakia. Availability: https://gazdasag.sk/index.php/baross-gabor-terv/2016-03-01-10-38-47

LELKES, G. (2010): Hospodárstvo Bratislavy a jej regiónu. In: Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Stredisko regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied, Západomaďarský vedecký inštitút, Fórum inštitút pre výskum menšín,  Győr – Šamorín, 2010, p. 164-181, ISBN 978-80-89249-43-5

HORÁTH, GY., LELKES, G. (2010): Területi koházió a Kárpát-medencében: trendek és teendők. In: Bitskey Botond (szerk.): A határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, 2010, p. 233-262. ISBN 978-963-06-8928-1. Availability:  https://mek.oszk.hu/09200/09282/pdf/htm_konyv.pdf

LELKES, G. (2009): Economical and social development strategy of Municipality Cetinje, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Cetinje, Slovakia – Montenegro, 134 p.

LELKES, G. (2009):  Economical and social development strategy of Municipality Herceg Novi, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Bratislava – Herceg Novi,, Slovakia – Montenegro, 149 p.

GROSZ, A., LELKES, G. (2009): A magyar-szlovák határtárség gazdasági folyamatai. In: Hardi Tamás–Tóth Károly (szerk.): Határaink mentén. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2009, p. 173-191

LELKES, G. (2008): Regional Development Policy in Slovakia and Its Medium Term Appearance in Southern Slovakia's Border Regions Regarding the Development Assistance Policy of the European Union. Tér és társadalom 22 évf., 2008/3, 151-184 p. Availability: https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1190/2377

LELKES, G. (2008): Régiók és gazdaság. Regióny a hospodárstvo, Regions and economy. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, 258 s., ISBN 978-80-89249-21-3. Availability: https://mek.oszk.hu/06600/06694/06694.pdf

LELKES, G. (2008): Területi különbségek a dél-szlovákiai vállalkozói térben (Regionálne rozdiely v podnikateľskom priestore južného Slovenska). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2008/3, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, s. 3-18. ISSN 1335-4361

LELKES G. (2006): Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában az uniós tagság tükrében (Regionálne rozdiely na južnom Slovensku po vstupe do EU). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/4, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, s. 107-144. ISSN 1335-4361

LELKES, G. (2005): Možnosti regionálneho rozvoja v Mikroregióne Klátovské rameno. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Zborník z III. Medzinárodného geografického kolokvia. Ústav geografie, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, s. 79-82. ISBN 80-7097-623-3

LELKES, G. (2005): Demografický a ekonomický potenciál obce Nesvady. In: AFRNUC, GEOGRAPHICA Supplementum No. 3, UK, Bratislava, s. 336-342. ISBN 80-223-2144-3

LELKES, G. (2004): Vybrané špecifiká agrocenzusu (r.2001) v Dolnonitranskom regióne, In: Geografické informácie 8, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Nitra, s. 284-294. ISBN 80-210-3208-1

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia fejlődési irányai – Térségi adottságok (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Potenciál regiónov). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 465-479. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia a nemzeti fejlesztési dokumentumokban (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Južné Slovensko v národných rozvojových dokumentoch). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 465-479. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Dél-Szlovákia a kerületek középtávú regionális fejlesztési dokumentumaiban (Rozvojové smery na južnom Slovensku – Južné Slovensko v regionálnych rozvojových dokumentoch krajov). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 489-498. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Szlovákia makrorégiói (Makroregióny Slovenska). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 83-198. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G., (2004): Humán erőforrások (Humánny potenciál). In: Dél-Szlovákia (Južné Slovensko). Magyar Tudományos Akadémia – Regionális Kutatások Központja (Maďarská akadémia vied – Stredisko regionálnych výskumov), Budapest – Pécs, s. 255-268. ISBN 963 9052 33 7

LELKES, G. (2004): Vybrané demografické ukazovatele národnostných menšín Slovenska. In: Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská Streda, s. 15-59. ISBN 80-8062-248-5

SPIŠIAK, P., LELKES, G. (2003): Vybrané problémy agroštruktúr vo vysokoprodukčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska – Dolnonitriansky región. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Masarykova univerzita, Brno, s. 122-128. ISBN 80-210-3208-1

LELKES, G. (2003): Elmaradottság és versenyképességi elemek – SWOT-analízis a dél-szlovákiai térben (Prvky zaostalosti a rozvoja – SWOT-analýza v priestore južného Slovenska). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, Fórum inštitút pre výskum menšín – Vydavateľstvo Lilium Aurum, Šamorín – Dunajská Streda, s. 3-18. ISSN 1335-4361